کلید واژه: "#نوروز99"

فلسفه معنوی نوروز

عید در لغت شادی مجدد و سروری را می گویند که سالیانه تکرار می شود گفته اند: به روزی که مردم در آن تجمع یابند و در کنار هم گرد آیند عید گویندو نیز بازگشت به فرح و شادمانی فراگیر را عید گویند و بعضی نیز می گویند که درآن روز هر کس موقعیت خود بازیابد و به… بیشتر »