موضوع: "میلادامام جوادعلیه السلام"

میلادامام جوادعلیه السلام برجمیع مسلمین مبارکباد

جشن میلاد

در آسمانها محفل شادی به پا شد/که جشن میلاد جواد بن الرضا شد

آمد به دنیا/محبوب دلها

جان و جهان و/هستی بابا

این گل گل زیبای فردوس برین است/عیدی ما دست امام هشتمین است

بادا مبارک مقدم فرزند زهرا…

باشد قسم بر شادی دلهای عاشق/او واسطه بر رحمت حق بر خلایق

خیر العباد است/باب المراد است

ما سائلیم و/او هم جواد است

ما ذرّه ای در آسمان کاظمینیم/ما سائلان آستان کاظمینیم

بادا مبارک مقدم فرزند زهرا…

باید گرفتاران این عالم بیاییند/بر درگه این خانواده رو نمایند

در عرش لطف و/رحمت مقیمند

اینان جوادند/اینان کریمند

خلق دو عالم رعیت و اینان امیرند/دستان ِ هر افتاده از پا را بگیرند

بادا مبارک مقدم فرزند زهرا…

این غنچه ای که روی دست باغبان است/سوّم علی از نسل ثاراللهیان است

دل محو رویش/روی نکویش

گلبوسه های/بابا به رویش

خورشید و مهتابم علی اصغر خوش آمد/دلبند اربابم علی اصغر خوش آمد

بادا مبارک مقدم فرزند زهرا…

یا رب به حقّ این دو مولود خدایی/این دو گل زیبای باغ هل اتایی

روزی ما کن/عرش خدا را

هم کاظمین و/هم کربلا را

ما جان نثار و جانفدای اهل بیتیم/ما خاکیان،خاک سرای اهل بیتیم

بادا مبارک مقدم فرزند زهرا…