موضوع: "رحلت پیامبراکرم یاشهادت؟"

درگذشت آیه الله شرعی

رحلت پیامبر اکرم؛ وفات یا شهادت؟