موضوع: "تاج ولایت"

تاج ولایت

تاج ولایت (بندار رازی)

 


تـا تـاج ولایـت علـی بـر سـر مـه


هر روز ز روز رفته نیکو تر مـه


شکرانه ان که میر دین حیدر مـه


از لطف خدا و پاکی مادر مـه

یــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــی مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد